Projektowanie

Projektowanie

Vario wpiera zarządzanie projektem rozumianym jako przedsięwzięcie oraz projektem rozumianym jako rysunek techniczny. W pierwszym obszarze, projekt agreguje wszystkie dokumenty oraz zadania z nim związane. Projekt wraz z całym systemem uprawnień może być wytworzony z szablonu. Może być również zaimportowany z MS Project, MS Excel lub modułu przygotowania produkcji systemu ERP. Jednym z elementów projektu może być arkusz budżetowy, opisujący planowane przychody i koszty. Rejestrowane dokumenty kosztowe mogą być przypisywane do określonego zadania projektu i agregowane na karcie projektu. Po stronie kosztów możemy również rejestrować koszty pracy liczone np. na podstawie kart pracy wypełnianych przez pracowników. Koszty mogą być porównywane z budżetem. Podobnie, w ramach projektu mogą być ewidencjonowane faktury sprzedażowe i porównywane z budżetem. Możemy również rejestrować inne dokumenty, np. zapotrzebowania i zestawiać je z budżetem.

W zakresie tworzenia dokumentacji projektowej, Vario może wpierać procesy od etapu handlowego, podpisanie umowy, poprzez wytwarzanie dokumentacji technicznej, aż wysłanie dokumentacji do działu poligrafii i udostepnienie jej inwestorowi.